bip.gov.pl
RSS
A A A
Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach

Informacje o szkole

1. Ogólna liczba uczniów - 320

 • w klasach I - 113
 • w klasach II - 93
 • w klasach  III - 114

2. Liczba oddziałów - 14

3. Liczba nauczycieli i wychowawców:

 • 28 - dyplomowanych,
 • 17 - mianowanych,
 • 2 - kontraktowych

4. Liczba pracowników administracji i obsługi:

a) szkoła

 •  6 osób - administracja,
 •  17 osób - obsługa.

b) stołówka

 • 1 osoba - administracja,
 • 4 osoby - obsługa.

5. Liczba sal lekcyjnych ogółem 32, w tym:

 • Gimnazjum posiada 2 pracownie komputerowe do prowadzenia zajęć z 28 uczniami przy stanowiskach jednoosobowych z dostępem do Internetu, siecią wewnętrzną, drukarkami, skanerami, rzutnikiem multimedialnym, laptopem.
 • W szkole znajdują się 3 pracownie językowe, w tym jedna pracownia językowa do francuskiego i angielskiego posiada 20 stanowisk z laptopami dla uczniów i komputerem All- In –one z dotykowym panelem dla nauczyciela.
 • Gimnazjum posiada 21 tablic interaktywnych w salach lekcyjnych. W szkole zostało wykonane nagłośnienie, które jest wykorzystywane do egzaminów gimnazjalnych z języków obcych i uroczystości szkolnych. Słyszalność nagłośnienia jest bardzo dobra a odbiór głosu jest wyrazisty dla wszystkich osób piszących egzaminy i korzystających z nagłośnienia.
 • 1 pracownia artystyczno – techniczna, 1 pracownia plastyczna, w której znajduje się system audiowizualny w oparciu o zintegrowany system sterowania, projektor, ekran elektryczny ,nagłośnienie. Dla wspierania uzdolnień artystycznych młodzieży gimnazjalnej powstały zajęcia Batiku wg nowej podstawy programowej Batik- (ręczna technika barwienia) składająca się z miejsc do projektowania, woskowania, farbiarni, suszarni i miejsca sprasowania wosku. Na zajęcia techniczne w sali nr 15 i 210zostały stworzone warunki do przygotowania i gotowania posiłków przez uczniów. Zakupiono meble kuchenne, płyty indukcyjne z kuchenkami elektrycznymi.
 • Gimnazjum posiada laboratorium –do ćwiczeń fizykochemicznych dla uczniów składające się z 4 stołów wyspowych i stołu demonstracyjnego dla uczniów i nauczyciela.

Urządzenia rekreacyjno – sportowe.
Szkoła dysponuje:

 • pełnowymiarową salą gimnastyczną o wymiarach 44,00 m x 26,50 m, z nagłośnieniem szatniami i prysznicami
 • salą fitness o wymiarach 18,50 m x 12,30 m, która posiada dwa duże lustra , drążki do ćwiczeń, maty puzzle oraz duży batut gimnastyczny do ćwiczeń akrobatycznych,
 • siłownią o wymiarach 9,95 m x 8,15 m oraz zapleczu 3,55 m x 3,33 m .Siłownia wyposażona jest w rowery treningowe, trenażery, ergometr, wioślarz, atlas do ćwiczeń siłowych.

Obiekty sportowe są wyposażone w sprzęt sportowy, który jest na bieżąco uzupełniany.

Na terenie Gimnazjum nr2 (obiekty sportowe) znajdują się:

 • 2 boiska do koszykówki
 • 2 boiska do siatkówki plażowej
 • bieżnie i skocznie do skoku w dal
 • rzutnia do pchnięcia kulą
 • czterotorowa bieżnia do biegu na 100
 • plac na przerwy międzylekcyjne został zagospodarowany i wbudowano:
 • stół do pinponga
 • stół betonowy- piłkarzyki
 • stół terenowy -6 siedzisk
 • stół terenowy 4 siedziska
 • ławki sportowe młodzieżowe
 • drążek gimnastyczny

6. Świetlica szkolna -Klub Gimnazjalisty.
Wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny wychowanka zgodny z jego predyspozycjami i możliwościami
Zadania Klubu Gimnazjalisty jako środowiska wychowawczego

 • Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu takich jak: uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
 • Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi społecznemu takich jak: postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.
 • Opieka nad wszechstronnym rozwojem intelektualnym, emocjonalnym dziecka zgodnie z jego predyspozycjamii możliwościami.
 • Ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu szkoły i środowiska oraz ingerowanie w sytuacji zagrożenia.
 • Wdrażanie do samodzielnego życia.
 • Skoordynowanie działań szkoły, klubu, środowiska i przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym.


Pracownicy Klubu Gimnazjalisty

Pracownikami pedagogicznymi Klubu Gimnazjalisty są: kierownik świetlicy oraz wychowawcy, od których wymaga się szczególnych umiejętności i kwalifikacji pozwalających na zorganizowanie środowiska opiekuńczego i wychowawczego dla młodzieży.

Zakres obowiązków kierownika świetlicy:

 1. Zarządzanie świetlicą w sposób efektywny i zgodny z prawem.
 2. Zastosowanie w świetlicy nowoczesnych metod wychowanie, motywujących młodzież do d realizacji procesu wychowawczego.
 3. Racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi.
 4. Współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży

Zakres obowiązków nauczycieli wychowujących:

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych wynikających ze Statutu szkoły.
 2. Samokształcenie i doskonalenie zawodowe.


Zadania nauczycieli wychowujących

 1. Diagnozowanie potrzeb wychowanków, rodziców, nauczycieli.
 2. Kształtowanie osobowości uczniów zgodnie z przyjętymi w szkole wartościami.
 3. Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie przez wspólną naukę, zabawę i spędzanie czasu wolnego.
 4. Stwarzanie prawidłowej atmosfery w klubie oraz objęcie indywidualną opieką każdego wychowanka.
 5. Zaszczepienie dociekliwości poznawczych, ukierunkowanych na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

Zadania kierownika świetlicy:

 1. Organizowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej.
 2. Kierowanie działalnością wychowawczą.
 3. Reprezentowanie świetlicy na zewnątrz.
 4. Dbanie o harmonijne współdziałanie i przyjazną atmosferę w świetlicy.

  Klub Gimnazjalisty to ulubione miejsce uczniów. Panuje tu miła i przyjazna atmosfera. Gimnazjaliści mogą wypocząć na odlotowej kanapie przy dźwiękach supermuzyki lub przy dobrym filmie. U nas czekają na Ciebie najnowsze gry, zawsze aktualna prasa a także gorąca herbata.
  Organizujemy imprezy szkolne i pozaszkolne:
 • Przyjazny start
 • Odlotowe ciacho
 • Andrzejki
 • Świąteczne Bombkowanie
 • Walentynki
 • Turniej Dobrego Zachowania
 • Kiermasze okolicznościowe
 • Turniej naukowy
 • Dzień chłopaka, Dzień kobiet
 • Miedzygimnazjalny Przegląd Teatrów Profilaktycznych
 • Powiatowy konkurs literacko-plastyczny ,, Kombinacje”
 • Prowadzimy fantastyczne zajęcia pozalekcyjne:
 • Koło twórczości,
 • Koło przedsiębiorczości,
 • Koło promocji szkoły.

7. Biblioteka szkolna z czytelnią /centrum informacji multimedialnej/ - ponad
10761 książek, prasa dziecięca i nauczycielska, 538 zbiorów specjalnych: kaset VHS, płyty CD i DVD, programy edukacyjne i encyklopedie multimedialne, 6 komputery multimedialne z dostępem do Internetu, magnetowid, odtwarzacz DVD, (aparatura audio klasy HI-FI) ja mam radiomagnetofon, projektor i ekran, TV 29”/


8. Gabinet pedagoga i psychologa– wyposażony w pomoce dydaktyczne,
komputer z programami edukacyjnymi wspomagającymi rozwój ucznia.Opublikował: Magdalena Kowalska
Publikacja dnia: 15.09.2016
Podpisał: Halina Kozdra
Dokument z dnia: 05.04.2011
Dokument oglądany razy: 2 691